Little Bear in the Annapurna Himalaya Mountain Range
The Himalaya Mountains are the tallest mountain range in all the world.   
                                                                                                -Little Bear
 
1